Aukcje antykwariatu Blackbooks

Dwa razy w roku organizujemy aukcje antykwaryczne.

(Czerwiec i Grudzień)Ostatnia aukcja odbyła się

9.XII.2023 (sobota)

o godz. 11:00.

Kolejna aukcja już  w czerwcu 8.VI.2024 (sobota o godz. 11:00): kliknij, by zobaczyć wydarzenie.

     

Wyniki I aukcji: KATALOG AUKCYJNY

Przedmioty do sprzedaży w antykwariacie przyjmujemy na zasadach zakupu.
Dla najciekawszych obiektów proponujemy sprzedaż na aukcjach antykwarycznych na zasadach umowy komisowej.

Zgłoszenia przedmiotów do sprzedaży: skup@blackbooks.pl / tel. 501374136

Ze względu na czas przygotowania, obiekty aukcyjne przyjmujemy do 2 miesięcy przed planowanym terminem aukcji.

W przypadku niesprzedania przedmiotu na wyznaczonej aukcji antykwariat może przyjąć je do sprzedaży bieżącej lub zwrócić je właścicielowi bez dodatkowych kosztów (nie dotyczy to ewentualnych kosztów uzgodnionej wcześniej konserwacji).

Kupujemy pojedyncze książki oraz księgozbiory w całej Polsce. W przypadku księgozbiorów znajdujących się poza granicami województwa pomorskiego prosimy o kontakt celem ustalenia szczegółów skupu.

Skupujemy:

 • starodruki, książki i obiekty polskie oraz obce wydane do 1945 roku,

 • druki ulotne,

 • plakaty, pocztówki, fotografie przede wszystkim sprzed 1945 roku,

 • stare mapy Polski,

 • akcje, obligacje i papiery wartościowe,

 • dawne ryciny,

 • czasopisma.

Regulamin aukcji:

Organizatorem aukcji jest firma Grupa ATN Matuszewski Krzysztof działająca pod nazwą Antykwariat Blackbooks.

 1. Przedmiotem aukcji są książki, grafiki, dokumenty, pocztówki i inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone przez Klientów w umowie komisowej oraz stanowiące własność Antykwariatu.

 2. Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z treścią regulaminu aukcji. Jest on dostępny w siedzibie Antykwariatu oraz na stronie internetowej onebid.pl

 3. Definicje regulaminu:

Aukcja – zorganizowana przez Dom Aukcyjny (onebid.pl) internetowa sprzedaż Obiektu prowadzona w formie licytacji, w której nabywcą zostaje ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Antykwariat do prowadzenia aukcji.
Cena nabycia – całkowita cena do zapłaty (cena wylicytowana) wraz z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit de suite).
Cena Wywoławcza – najniższa cena przedmiotu licytowanego, od której rozpoczyna się licytację
Antykwariat – Grupa ATN Matuszewski Krzysztof, 83-331 Przyjaźń, ul. Modrzewiowa 16 działająca pod nazwą Antykwariat Blackbooks z siedzibą: 83-010 Rotmanka, ul. Świerkowa 48
Estymacje – orientacyjny przedział cen, podany na podstawie analizy rynku aktualnej dla terminu aukcji, w którym w wyniku licytacji z największym prawdopodobieństwem może znaleźć się cena uzyskana
Katalog – przygotowany przez Antykwariat dokument zawierający opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na aukcji.
Licytacja – procedura zmierzająca do zawarcia Umowy sprzedaży zainicjowana przez antykwariat, w ramach której Licytujący deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć dany Obiekt. Licytacja zazwyczaj odbywa się "w górę" poprzez postąpienie.
Obiekt – książka lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem aukcji.
Przybicie – akceptacja najkorzystniejszej z ofert złożonych podczas Aukcji przez Uczestnika, powodująca zawarcie umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w Regulaminie.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.

 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania i w polskich złotych.

 2. Do cen wylicytowanych dolicza się opłatę aukcyjną w wysokości 10% wylicytowanej kwoty, a w przypadku sprzedaży pozaukcyjnej (tj. 7 dni po zakończeniu aukcji) jest to 15%.

 3. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.

 4. Udział w aukcji można wziąć licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid.pl, po wcześniejszym zarejestrowaniu się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie OneBid.pl.

 5. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl i zapoznały się z zasadami i techniką licytacji.

 6. Konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

- posiadanie urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,

- zainstalowany na urządzeniu, o którym mowa powyżej wersji przeglądarki internetowej, zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookie,

- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

- posiadania aktywnego numeru telefonu komórkowego.

 1. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), osoba, która dokona zakupu (bądź pośredniczy w zakupie, w tym reprezentuje osoby prawne) obiektu za cenę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).

 2. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji uczestniczy upoważniony przedstawiciel antykwariatu.

 3. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres siedziby Antykwariatu Blackbooks Matuszewski Krzysztof, ul. Świerkowa 48, 83-010 Rotmanka.

 4. Informacji o aukcji udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 pod nr telefonu 501374136 oraz mailowo – sprzedaz@blackbooks.pl

 5. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przebiegu Aukcji spowodowane brakiem dostępu do Internetu lub inne problemy techniczne będące po stronie Użytkownika.

 6. W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę w stosunku do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń.

 7. Po zakończeniu aukcji, Uczestnik licytacji online otrzyma podsumowanie dokonanych zakupów na adres email podany przy rejestracji.

 8. Treść zamówień aukcyjnych traktowana jest poufnie.

 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za realizację zamówień aukcyjnych złożonych w dniu aukcji.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

 11. Organizatorzy aukcji zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

 12. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty na wskazane konto Antykwariatu Blackbooks (patrz pkt 22 regulaminu).

 13. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Po tym terminie Antykwariat ma prawo anulować transakcję lub naliczyć odsetki ustawowe oraz opłatę magazynową, wynosząca 2 zł dziennie od każdego wylicytowanego obiektu.

 14. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym.

Przelewu należy dokonać na konto Antykwariatu.

Dane do przelewu to:

Grupa ATN Matuszewski Krzysztof

Modrzewiowa 16, 83-331 Przyjaźń 

konto: mbank - 58 1140 2017 0000 4102 1227 6848

W treści przelewu proszę wpisać numer aukcji i autora + tytuł wylicytowanej pozycji.

 1. Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu wymiany walut, antykwariat dopuszcza możliwość dokonania płatności w innych walutach.

 2. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

Po dokonaniu wpłaty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem umówienia terminu odbioru wylicytowanych pozycji.

 1. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi za pośrednictwem firmy DPD, po uiszczeniu całkowitej opłaty (wylicytowana kwota + koszty wysyłki + ew. odsetki za płatność po terminie).

 2. Termin na wysyłkę obiektów wynosi 2 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty przez Antykwariat.

 3. Odpowiedzialność Antykwariatu za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania Przedmiotu Aukcji firmie przewozowej.

 4. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzea rejestrowane mają prawo pierwszeństwa zakupu od podmiotów prowadzących działalność polegającą na oferowaniu do sprzedaży zabytków, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez muzeum zamiaru zakupu. W przypadku skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycie przez muzeum rejestrowane następuje po cenie z chwili zgłoszenia zamiaru zakupu.

 5. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.

 6. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis pozycji zamieszczony w katalogu w sposób znaczący odbiega od stanu faktycznego rzeczy. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Antykwariat Blackbooks po dostarczeniu odpowiedniego uzasadnienia (adres: Antykwariat Blackbooks Matuszewski Krzysztof, ul. Świerkowa 48, 83-010 Rotmanka)

 7. Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej. Antykwariat ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji. (adres: Antykwariat Blackbooks Matuszewski Krzysztof, ul. Świerkowa 48, 83-010 Rotmanka)

 8. Zdjęcia każdej pozycji aukcyjnej zamieszczone na stronie www.blackbooks.pl są równorzędnym elementem opisu zamieszczonego w katalogu.

 9. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi.

 10. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: Grupa ATN Matuszewski Krzysztof, NIP: 5891790867, ul. Modrzewiowa 16, 83-331 Przyjaźń.

 11. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej organizatora aukcji.

 12. Antykwariat jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 000,00 złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).

 13. Wykorzystywanie opisów bibliograficznych oraz ilustracji zamieszczonych na stronie internetowej www.blackbooks.pl jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Antykwariatu Blackbooks.

 14. Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży pozaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych pozaukcyjnie zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura sprzedaży pozaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, stosowanym odpowiednio.

 15. Wywóz materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca 2010 r. Między innymi wymagane jest zezwolenie Biblioteki Narodowej dla obiektów, których limit cenowy został przekroczony, a przykładowe limity to:

Książka, która ma więcej niż 100 lat i jej wartość jest wyższa niż 6000.- zł.;

Rękopis, który ma więcej niż 50 lat i jego wartość jest wyższa niż 4000.- zł.;

Grafika, która ma więcej niż 50 lat i jej wartość jest wyższa niż 16000.- zł.;

Mapa drukowana i/lub partytura, która ma więcej niż 150 lat i jej wartość jest wyższa niż 6000.- zł.;

Fotografia, która ma więcej niż 50 lat i jej wartość jest wyższa niż 6000.- zł.

 1. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją ww. warunków aukcyjnych.

 2. Postanowienia końcowe:

Niniejszy Regulamin aukcji wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i pozaukcyjnej Obiektu.

Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Antykwariatu (Antykwariat Blackbooks Matuszewski Krzysztof, ul. Świerkowa 48, 83-010 Rotmanka)

W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkownika oraz Usługodawcę.
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Antykwariatem a Nabywcą, jest prawo polskie.