Klauzula informacyjna Krzysztof Matuszewski Grupa ATN


Niniejszym informujemy, że w ramach prowadzonej działalności przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne i rzetelne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) tzw. RODO, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.  
Szczegóły przetwarzania danych zajdziecie Państwo poniżej.
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Właścicielem sklepu blackbooks.pl oraz administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Matuszewski prowadząca działalność pod nazwą:
Krzysztof Matuszewski Grupa ATN, z siedzibą w Przyjaźni przy ul. Modrzewiowa 16 zarejestrowaną pod numerem NIP 5891790867.
 
PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CELE I PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA
Każde przetwarzanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i musi być oparte na właściwej podstawie prawnej. Dane, jakie w szczególności przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności:
*  Podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres),
*  Dane kontaktowe (adres email, numer telefonu),
*  Numer NIP, REGON, data urodzin,
*  Dane księgowe, numery rachunków bankowych,
*  Historia zamówień, a więc transakcji zakupu towarów i usług,
*  Dane dotyczące procesów reklamacyjnych i gwarancyjnych,
*  Dane dotyczące procesów płatności,
*  Dane internetowe - dane transmisyjne
*  Dane z monitoringu tv w siedzibie firmy
 
Powyższe dane są przez nas przetwarzane w oparciu o wskazaną podstawę prawną, ponieważ są niezbędne do:
1. Zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu:
*  złożenia zamówienia,
*  sprzedaży towarów i usług, które mamy w swojej ofercie,
*  przygotowania oferty,
*  personalizowania dostępnych dla Państwa treści,
*  w celu rozwiązywania problemów, tj. rozpatrywania reklamacji, realizowania obowiązków gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady, prowadzenia postępowań sądowych.
2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (art. 6 ust. 1 c RODO), np. w celu:
*  wypełnienia obowiązków podatkowych, wystawiania i przechowywania faktur,
*  rozpatrywania reklamacji, wniosków i skarg,
*  udzielania informacji upoważnionym organom i instytucjom państwowym, na ich żądanie.
3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 f RODO), np. w celach:
*  tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby,
*  prowadzenia działań marketingowych, w tym badania Państwa zadowolenia z wykonanych usług, prowadzenia kampanii reklamowych naszych towarów i usług,
*  w celu udoskonalania usług,
*  w celach archiwalnych (dowodowych),
*  ochrony mienia,
*  ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń.
Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach, na podstawie udzielonej nam odrębnej zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 a RODO), np. w celach marketingu prowadzonego na rzecz ALEplanszowki.pl oraz naszych zaufanych partnerów.
 
ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
- wybrani pracownicy Administratora Danych Osobowych
- firmom dostarczającym nam różnego rodzaju usługi, np. usługi kurierskie, księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, doradcze, zbierające opinie, ochroniarskie, sprzątania, i inne,
- innym niezależnym odbiorcom, np. takim, których oferta uzupełnia naszą ofertę, tj. wydawcom i producentom gier i akcesoriów,  
- uprawnionym organom i instytucjom państwowym, na ich żądanie, np. prokuraturze, policji, sądom, urzędom skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, i innym.
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
W przypadku działalności naszego sklepu blackbooks.pl nie zachodzi potrzeba przekazywania danych do państw trzecich, w szczególności poza obszar Unii Europejskiej, czy innych organizacji międzynarodowych.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane pozyskane w związku z przygotowaniem oferty i zawarciem umowy, przetwarzamy przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie, tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 
PRAWA, JAKIE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii ,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
• prawo do usunięcia danych
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
• sprzeciw „marketingowy” – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
• sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - podstawą zaprzestania przetwarzania danych w takiej sytuacji jest wykazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.
• prawo do przenoszenia danych:
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
          jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego, którym aktualnie jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie nam Państwa danych osobowych jest:
*   warunkiem zawarcia umowy i dokonania zakupu towarów lub usług,
*   warunkiem realizowania przez Administratora obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi, prowadzenia postępowań reklamacyjnych,
*   dobrowolne w przypadku, gdy chodzi o zgodę na marketing produktów i usług.
Odmowa podania danych skutkować będzie tym, że:
*   możemy odmówić złożenia zamówienia i jego realizacji,
*   możemy odmówić prowadzenia postępowania reklamacyjnego, rozstrzygania Państwa roszczeń, możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia.
 
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Informujemy, że dotyczące Państwa decyzje, podejmowane przez Administratora danych w ramach prowadzonej przez nas działalności (np. w sprawie zawierania umów), nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych, w tym na profilowaniu.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w polityce plików cookies, konsekwencją takiego przetwarzania będzie przedstawianie reklam własnych produktów i usług w ramach programów afiliacyjnych na innych stronach internetowych oraz dopasowywanie oferty do przeglądanych produktów na stronie internetowej
 
DANE KONTAKTOWE
Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem wskazanych kanałów komunikacyjnych:
E-mail na adres:                                    biuro@blackbooks.pl
Na adres korespondencyjny:                   ul. Modrzewiowa 16, 83-331 Przyjaźń, woj. pomorskie